Przedmiot działalności i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przedmiot działania

Przewodniczącym Rady Gminy w Koszęcinie jest Michał Anioł, który: · organizuje pracę Rady, · ustala w porozumieniu z Wójtem Gminy porządek sesji, · przygotowuje i zwołuje sesje Rady, · koordynuje realizację zadań Rady i pracę jej organów, · przewodniczy obradom, · reprezentuje Radę na zewnątrz. ...

kompetencje

Podstawowe Kompetencje Rady Gminy : - jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, - jej kadencja trwa 4 lata licząc od dnia wyboru, - do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, - uchwala statut gminy, - ustala wynagrodzenie wójta, stanowi o kierunkach...

kompetencje

Podstawowe Kompetencje Rady Gminy : - jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, - jej kadencja trwa 4 lata licząc od dnia wyboru, - do jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, - uchwala statut gminy, - ustala wynagrodzenie wójta, stanowi o kierunkach...

Przedmiot działania

Do zadań Wójta gminy należy w szczególności : - przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy, - określenie sposobu wykonywania uchwał, - gospodarowanie mieniem komunalnym, - opracowywanie projektu budżetu gminy i wykonywanie uchwały budżetowej, - prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej gminy, - zatrudnianie i zwalnianie kierowników...