Publicznie Dostępny Wykaz Danych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o PDWD

Zgodnie z przepisami art. 22 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081) Urząd Gminy Koszęcin jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku...