Urząd Gminy w Koszęcinie

Do kompetencji Wójta (Zbigniewa Seniów) należy wykonywanie uchwał rady gminy i zadań określonych przepisami praw, w tym:
1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie urzędu i Gminy na zewnątrz,
2) kierowanie urzędem, w tym poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych,
3) wykonywanie budżetu,
4) określanie polityki kadrowej i płacowej,
5) wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
6) udzielanie pełnomocnictw procesowych,
7) podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem,
8) podejmowanie innych decyzji , należących do kompetencji urzędu,
9) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
10) wykonywanie czynności organu obrony cywilnej,
11) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
12) określanie sposobu wykonywania uchwał,
13) składanie oświadczeń w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym,
14) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, w szczególności dotyczących podziału zadań,
15) sprawowanie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
16) podpisywanie umów i porozumień w imieniu Gminy,
17) wykonywanie czynności przełożonego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
18) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa i uchwałami rady do kompetencji wójta,
19) przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków.Skarbnik Gminy (Elżbieta Duda):

1. Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego budżetu gminy.
2. Do zadań skarbnika gminy należy w szczególności:

1) zapewnienie prawidłowego wykonywania budżetu,
2) czuwanie nad zgodnością gospodarki finansowej Gminy z obowiązującymi przepisami,
3) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,
4) sporządzanie i przedkładanie Wójtowi Gminy okresowych analiz co do stanu realizacji budżetu Gminy,
5) informowanie Wójta Gminy o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z realizacją budżetu Gminy,
6) kontrasygnata umów powodujących zaciąganie zobowiązań finansowych,
7) prowadzenie rachunkowości Urzędu,
8) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
9) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
10) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
11) sporządzanie sprawozdawczości jednostki Urząd Gminy,
12) prace planistyczne nad projektem budżetu, analizy finansowe,
13) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta Gminy w sprawach budżetu Gminy oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy, w oparciu o założenia pracowników merytorycznych,
14) ewidencjonowanie uchwalonego planu budżetu oraz jego zmian w oparciu o uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy zmieniające budżet,
15) współdziałanie z organami finansowymi i bankami,
16) prowadzenie księgowości budżetu Gminy (organu finansowego),
17) przyjmowanie i sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań
budżetowych i finansowych podległych jednostek budżetowych Gminy oraz samorządowego zakładu budżetowego,
18) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań budżetowych
i finansowych z instytucji kultury,
19) sporządzanie zbiorczej i łącznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej Gminy w formie dokumentu i elektronicznej, zgodnie z ustawowymi terminami,
20) opracowywanie zbiorczych sprawozdań opisowych i informacji z wykonania budżetu Gminy, z zachowaniem terminów wynikających z ustawy o finansach publicznych,
21) uruchamianie i przekazywanie środków w ciągu roku dla jednostek na realizację zadań własnych i zleconych - w oparciu o pisemne zapotrzebowania na środki,
22) rozliczanie i kontrola dotacji udzielanej z budżetu Gminy samorządowym instytucjom kultury,
23) rozliczanie i kontrola dotacji udzielanych samorządowemu zakładowi budżetowemu,
24) opracowywanie doraźnych analiz budżetu,
25) bieżące lokowanie czasowo wolnych środków w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy oraz innych bankach na rynku krajowym,
26) analiza zdolności i wiarygodności kredytowej Gminy,
27) monitorowanie sytuacji finansowej Gminy,

Natalia Przybyła – Zastępca Skarbnika Gminy

1.pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności Skarbnika Gminy,
2.pełnienie funkcji Głównego Księgowego Urzędu Gminy w zakresie:
a) prowadzenia rachunkowości Urzędu Gminy,
b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
3.kierowanie Referatem Księgowości i Podatków,
4.podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach z zakresu działania podległego Referatu,
5.planowanie, organizowanie, motywowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników Referatu,
6.przygotowanie projektów zakresów czynności dla podległych pracowników oraz ocena tych pracowników,
7.podejmowanie inicjatywy w zakresie rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych Gminy w sprawach należących do właściwości rzeczowej Referatu,
8.codzienne przyjmowanie stron w ramach skarg i wniosków,
9.uwierzytelnianie akt spraw będących w posiadaniu Referatu,
10.przygotowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców Gminy,
11.opisywanie oraz podpisywanie faktur i rachunków w zakresie zadań Referatu,
12.dokonywanie wstępnej oceny celowości wydatków,
13.przygotowywanie materiałów do projektu budżetu Gminy oraz innych materiałów związanych z budżetem,
14.czuwanie nad prawidłowym wykonaniem budżetu w zakresie odpowiednich dla Referatu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
15.prowadzenie księgowości w zakresie wydatków, sporządzenie sprawozdań – wynikających z przepisów o sprawozdawczości budżetowej,
16.przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji i danych do sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych,
17.dokonywanie przelewów z rachunków bankowych,
18.naliczanie i prowadzenie ewidencji podatku VAT – należny
19.ewidencja księgowa wydatków środków pomocowych z Unii Europejskiej
20.opracowywanie procedur realizacji zadań operacyjnych, określających działania organu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
21.opracowywanie i realizacja procedur operacyjnych zarządzania kryzysowego na terenie Gminy,
22.współdziałanie w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego realizowanych przez Gminę,
23.uczestniczenie w procesie przygotowań obronnych państwa, w tym udział w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych,
Stanowisko ds. organizacji i obsługi sekretariatu (SK), (Monika Kryś)

Do zadań stanowiska ds. organizacji i obsługi sekretariatu należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne w szczególności:
1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z urzędu, również w wersji elektronicznej,
2) prowadzenie ewidencji korespondencji,
3) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji wpływających do urzędu,
4) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta,
5) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
6) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem bądź kierowanie ich na właściwe stanowiska,
7) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
8) przygotowywanie wniosków rolnikom dla potrzeb KRUS i ZUS,
9) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką materiałów biurowych,
10) prowadzenie centralnego rejestru umów,
11) przyjmowanie materiałów archiwalnych od poszczególnych pracowników,
12) opracowanie przyjętej dokumentacji , prowadzenie jej ewidencji, przechowywanie i zabezpieczanie,
13) udostępnianie materiałów archiwalnych na wniosek,
14) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, po upływie obowiązującego terminu,
15) brakowanie dokumentów, oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę po uzyskaniu zgody archiwum państwowego,
16) zabezpieczenie dokumentacji przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniem.


Stanowisko ds. obsługi rady gminy (RG), (Aniela Hypa)

Do zadań stanowiska d/s obsługi Rady należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne w szczególności:
1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
3) przekazywanie - za pośrednictwem sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
4) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji,
6) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
7) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
9) organizowanie szkoleń radnych,
10) wykonywanie całości zadań związanych z wyborami samorządowymi i parlamentarnymi,
11) wykonywanie zadań związanych z udzielaniem informacji publicznej na stronie BIP,


Stanowisko ds. księgowości budżetowej (KB), (Martyna Kot, Aleksandra Jakubowska)

Do zadań stanowisk ds. księgowości budżetowej należy w szczególności:
1) prowadzenie księgowości w zakresie dochodów niepodatkowych,
2) przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji i danych do sprawozdawczości w zakresie dochodów niepodatkowych,
3) prowadzenie ewidencji podatku VAT,
4) bieżące fakturowanie sprzedawanych usług i czynszów dzierżawy,
5) prowadzenie spraw związanych z przedszkolami niepublicznymi,
6) wykonywanie czynności technicznych związanych z opracowaniem budżetu i sprawozdawczości opisowej,
7) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
8) sporządzanie deklaracji do Funduszu Osób Niepełnosprawnych,
9) prowadzenie księgowości budżetowej w zakresie wydatków,
10) prowadzenie księgowości pozabudżetowej,
11) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i danych do sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych,
12) obliczanie wynagrodzeń pracowników urzędu i dokonywanie wszelkich czynności związanych z płacami,
13) sporządzanie dokumentacji dla potrzeb ZUS,
14) wystawianie wszelkich zaświadczeń dla pracowników związanych z wynagrodzeniami,
15) kompletowanie materiałów do kapitału początkowego, rent i emerytur,
16) opracowywanie danych dla celów GUS,
17) prowadzenie księgowości jednostki Urzędu Gminy w zakresie środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu,
18) prowadzenie księgowości jednostki Urzędu Gminy w zakresie organu,
19) analiza i weryfikacja rozliczeń dotacji udzielanych z budżetu gminy,
20) prowadzenie ewidencji depozytów niegotówkowych - okresowa analiza czasu ich deponowania,
21) sporządzanie list płac,
22) rozliczanie wynagrodzeń,
23) prowadzenie spraw ZUS, w tym m.in. kompletowanie dokumentów do naliczania świadczeń, rozliczania składek, naliczanie świadczeń chorobowych, sporządzenie deklaracji do ZUS,
24) sporządzanie wymaganych ustawami sprawozdań, również statystycznych,
25) wydawanie zaświadczeń pracownikom o osiągniętych dochodach oraz zaświadczeń dla potrzeb ZUS dla celów emerytalno-rentowych,
26) prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej.


Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (POD), Katarzyna Kochanek

1) sporządzanie decyzji ustalających lub określających wysokość należności podatkowych w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych,
2) prowadzenie i aktualizacja ewidencji wymiarowej podatników i podstaw opodatkowania,
3) przyjmowanie, kontrola i weryfikacja deklaracji i informacji podatkowych składanych przez podatników,
4) sporządzanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i sprawozdawczości w tym zakresie,
5) wydawanie zaświadczeń na podstawie prowadzonej ewidencji podatkowej oraz o udzielonej pomocy publicznej,
6) prowadzenie kontroli w terenie w zakresie rzetelności składanych informacji i deklaracji podatkowych, w celu prawidłowości i powszechności opodatkowania,
7) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących ulg ustawowych, odroczeń terminów płatności, rozkładania na raty podatku oraz umorzeń zaległości w podatkach, o których mowa w pkt. 1), przedkładanych następnie Wójtowi Gminy,
8) rozpatrywanie wniosków o wydanie opinii w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych realizowanych przez Urząd Skarbowy a stanowiących dochody Gminy, przedkładanych następnie Wójtowi Gminy,
9) przygotowywanie decyzji oraz postanowień rozstrzygających odwołania i zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawach podatków, o których mowa w pkt. 1), przedkładanych następnie Wójtowi Gminy,
10) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu Gminy oraz innych materiałów związanych z budżetem,
11) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat,
12) poświadczanie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
13) pomoc publiczna - koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez Gminę przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez Gminę,

Stanowisko ds. księgowości podatkowej ( SKP), Kornelia Kulisz

1) księgowanie wpłat podatkowych należności budżetowych na kontach poszczególnych podatników w zakresie: podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych,
2) likwidacja zaległości podatkowych na kontach poprzez: wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, zajęcia hipoteczne oraz likwidacja nadpłat poprzez: dokonywanie zarachowań nadpłat na inne należności lub ich zwrot,
3) prowadzenie rozliczenia rachunkowo – kasowego inkasentów z tytułu wpłat podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty targowej,
4) sporządzanie sprawozdań, bilansu oraz analiz z wykonania dochodów w zakresie podatków o których mowa w pkt 1) i opłaty targowej,
5) prowadzenie ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
6) miesięczne uzgodnienie z pracownikiem ds. księgowości budżetowej wpływów z tytułu opłat i podatków lokalnych,
7) windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, sporządzanie wniosków o wpis hipotek przymusowych i stosowanie innych środków egzekucyjnych, zgodnie z przepisami prawa,
8) prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych,
9) prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości nadpłat z tytułu podatków lokalnych, przygotowywanie decyzji stwierdzających nadpłatę, zwrot i rozliczanie nadpłat,
10) przygotowywanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty,
11) dokonywanie kwartalnych przypisów odsetek od zaległości,
12) dokonywanie odpisów aktualizacyjnych zaległości w okresach bilansowych,
13) dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowej inkasentów w zakresie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych,
14) sporządzanie list płac za inkaso podatków,
15) kontrola kont księgowych oraz uzgadnianie sald,
16) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych,
17) przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów z zakresu prowadzonych spraw,
18) sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu oraz sprawozdań z wykonania budżetu,Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (GG),(Szymon Brawer)


1) kierowanie Referatem Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska,
2) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach z zakresu działania podległego Referatu,
3) planowanie, organizowanie, motywowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników Referatu,
4) przygotowanie projektów zakresów czynności dla podległych pracowników oraz ocena tych pracowników,
5) podejmowanie inicjatywy w zakresie rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych Gminy w sprawach należących do właściwości rzeczowej Referatu,
6) codzienne przyjmowanie stron w ramach skarg i wniosków,
7) uwierzytelnianie akt spraw będących w posiadaniu Referatu,
8) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w zakresie prowadzonych spraw,
9) przygotowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców Gminy,
10) opisywanie oraz podpisywanie faktur i rachunków w zakresie zadań Referatu,
11) dokonywanie wstępnej oceny celowości wydatków,
12) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu Gminy oraz innych materiałów związanych z budżetem,
13) czuwanie nad prawidłowym wykonaniem budżetu w zakresie odpowiednich dla Referatu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
14) klasyfikowanie zdarzeń w oparciu o klasyfikację wydatków strukturalnych,
15) gospodarowanie komunalnymi gruntami niezabudowanymi i zabudowanymi w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,
16) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do sporządzania aktów notarialnych sprzedaży, kupna, przyjęcia darowizn oraz zamiany nieruchomości, w zakresie gospodarki gruntowym mieniem komunalnym,
17) zapewnianie wyceny nieruchomości gminnych
18) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu nieruchomości gminnych,
19) prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego, w tym:
a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
b) aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
c) zmiana stawki procentowej opłaty rocznej,
d) udzielanie bonifikat w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
e) rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonymi w umowie warunkami,
21) prowadzenie spraw z zakresu znoszenia współwłasności nieruchomości,
22) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości,
23) prowadzenia spraw związanych z obciążaniem nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi i ustanawianiem na rzecz gminy ograniczonych praw rzeczowych,
24) prowadzenie postępowań w sprawie ocen oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko,
25) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
26) realizowanie zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska,
27) prowadzenie dokumentacji i opracowywanie projektów uchwał dotyczących ustanawiania pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo – krajobrazowych,
28) współdziałanie z właściwymi organami oraz instytucjami w zakresie ochrony roślin, ochrony gatunkowej zwierząt oraz doradztwa rolniczego,
29) prowadzenie spraw wynikających z Prawa łowieckiego, w tym współdziałanie z kołami łowieckimi w zakresie udziału w postępowaniach dotyczących szkód wyrządzonych w uprawach przez zwierzęta łowne, opiniowanie rocznych planów łowieckich, dzierżawą obwodów łowieckich,
30) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o lasach - nadzór nad gospodarowaniem w lasach komunalnych,
31) opracowywanie procedur realizacji zadań operacyjnych, określających działania organu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
32) opracowywanie i realizacja procedur operacyjnych zarządzania kryzysowego na terenie Gminy,
33) współdziałanie w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego realizowanych przez Gminę,
34) uczestniczenie w procesie przygotowań obronnych państwa, w tym udział w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych,


Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami (GP),(Tomasz Zając)

Do zadań stanowiska ds. geodezji i gospodarki gruntami należą w szczególności następujące zadania:

1) prowadzenie postępowań dotyczących podziałów nieruchomości,
2) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem oraz scalaniem nieruchomości,
3) ustalanie odszkodowań w drodze dobrowolnej umowy za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz gminy na podstawie art.98 ustawy gospodarce nieruchomościami,
4) prowadzenie postępowań związanych z ustalaniem i naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu nieruchomości,
5) ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego,
6) przygotowywanie dokumentacji i składanie wniosku do Wojewody dotyczących komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
7) nabywanie nieruchomości pod inwestycje komunalne i do zasobu gminy,
8) zamiana gruntów gminy na grunty stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych lub fizycznych,
9) prowadzenie ewidencji nieruchomości komunalnych,
10) kontrola zagospodarowania nieruchomości wynikającego z zawartych umów oraz kontrola nieruchomości niezagospodarowanych,
11) nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie,

Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji (BI), (Michał Kryś)
Do zadań stanowiska ds. budownictwa i inwestycji należą w szczególności zadania:

1) nadzorowanie robót ogólnobudowlanych realizowanych zadań inwestycyjnych i prowadzonych prac remontowych,
2) wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem inwestycji do realizacji,
3) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem środków UE na realizację inwestycji,
4) ogłaszanie przetargów na realizowane inwestycje ,
5) nadzór i rozliczanie robót inwestycyjnych, przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń Wójta w zakresie prowadzonych spraw.


Stanowisko ds. działalności gospodarczej i planowania przestrzennego (DP), (Gabriela Panok)
Do zadań stanowiska ds. działalności gospodarczej i planowania przestrzennego należą w szczególności sprawy:

1) Przekazywanie informacji do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w zakresie:
a) wpisu do CEIDG,
b) zmianę wpisu,
c) zawieszenie działalności,
d) wznowienie działalności,
e) wykreślenie wpisu w CEIDG
2) Prowadzenie rejestru pełnomocnictwa CEIDG
3) Wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej ewidencjonowanej przez Wójta Gminy
4) Wprowadzanie uprawnień i ograniczeń działalności regulowanych do CEIDG
5) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
6) prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń alkoholowych,
7) dokonywanie naliczeń należnych opłat za zezwolenia alkoholowe,
8) nadzór nad prawidłowością wnoszonych opłat przez przedsiębiorców za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
9) ewidencjonowanie obiektów innych niż obiekty hotelarskie w tym obiekty agroturystyczne,
10) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prowadzenie ewidencji wydanych decyzji,
11) sporządzanie wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy,
12) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy,
13) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
14) przyjmowanie i analizowanie wniosków w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.


Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (EW),(Grażyna Najgebauer )

Do zadań stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych należą sprawy dotyczące w szczególności:

w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

1) rejestracja zdarzeń meldunkowych – zameldowania, wymeldowania,
2) prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,
3) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń meldunkowych,
4) sporządzanie spisów wyborców,
5) sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu dla szkół i przedszkoli,
6) opracowywanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
7) prowadzenie rejestru wydanych dowodów osobistych,
8) przechowywanie dokumentacji dowodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) udzielanie informacji adresowych i udostępnianie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) prowadzenie rejestru wyborców.
11) sporządzanie i wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,

w zakresie USC:

1) wydawania odpisów aktów stanu cywilnego,
2) wydawania zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
3) zamieszczania przypisków, z wyjątkiem przypisków zamieszczanych przy akcie stanu cywilnego na podstawie uznania orzeczenia organu państwa obcego lub na podstawie innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, a niewymagającego uznania albo odpisu zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przekazanego do urzędu stanu cywilnego w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną wymianę informacji w zakresie stanu cywilnego,
4) wpisywanie wzmianek dodatkowych w księdze stanu cywilnego o przeniesieniu tego aktu do rejestru stanu cywilnego zgodnie z art. 124 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
5) rejestracji danych w rejestrze PESEL z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
6) przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego oraz wykonywanie czynności, o których mowa w art. 124 ust.4b ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
7) uwierzytelnianie dokonanego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego przez złożenie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą certyfikatu wydanego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.


Stanowisko ds. środków unijnych (SU), (Magdalena Morcinek)

Do zadań stanowiska ds. środków unijnych należą sprawy dotyczące w szczególności:

1) opracowywanie wniosków o pozyskanie środków unijnych i pozostałych środków zewnętrznych,
2) promocja realizowanych projektów unijnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
3) współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie rozliczania środków pozyskanych z funduszy europejskich i pozostałych środków zewnętrznych, a mianowicie:
a) sporządzanie wniosków o płatność,
b) rozliczanie przyznanych środków,
c) sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.
Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ppoż. (ZK), (Edward Opiełka)

Do zadań stanowiska ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, p. poż. i bhp należą sprawy dotyczące w szczególności:

w zakresie zarządzania kryzysowego:

1) realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem procesu kierowania działaniami w zakresie monitorowania, analizowania i prognozowania rozwoju zagrożeń, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie gminy,
2) opracowywanie i przygotowanie do zatwierdzenia gminnego planu reagowania i zarządzania kryzysowego oraz jego aktualizacja,
3) realizacja zaleceń wynikających z gminnego planu zarządzania kryzysowego tj:,
a) przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych;
b) przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w tym planie;
c) utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego;
d) przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
e) zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi planami sporządzonymi w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej,
4) realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
5) wykonywanie przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
6) realizacja przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
7) realizacja przedsięwzięć organizacyjnych z zakresu ochrony, funkcjonowania i odtworzenia infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń,
8) określanie potrzeb w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
9) współdziałanie z sąsiadującymi gminami w zakresie wymiany informacji o zagrożeniu, ostrzeganiu i wzajemnej pomocy,
10) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;

w zakresie spraw obronnych:

1) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji, szkoleniowej,
2) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji programów obronnych,
3) aktualizacja i uzgadnianie zmian w opracowanym planie operacyjnym funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
4) opracowywanie i uaktualnianie danych do planu przygotowań służby zdrowia na terenie gminy na potrzeby obronne oraz planu rozwinięcia zastępczych miejsc szpitalnych,
5) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Stanowiska Kierowania Wójta Gminy zapewniającego kierowanie realizacją zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
6) opracowanie i aktualizacja projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
7) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji stałego dyżuru,
8) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem obowiązków świadczeń na rzecz obrony oraz 9) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i rzeczowych, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,
9) opracowywanie dokumentacji oraz organizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji kurierskiej,
10) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
11) planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

w zakresie spraw wojskowych i kwalifikacji wojskowej:

1) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;
2) reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

w zakresie spraw obrony cywilnej:

1) opracowanie, aktualizowanie i uzgadnianie planu obrony cywilnej gminy,
2) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
3) sporządzanie planów ewakuacji III stopnia,
4) przygotowanie i przedstawianie Wójtowi - Szefowi Obrony Cywilnej Gminy propozycji dotyczących tworzenia formacji obrony cywilnej gminy oraz wyznaczania komendantów terenowych formacji obrony cywilnej ,
5) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony,,
6) planowanie oraz przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
7) planowanie i realizacja zadań związanych z zaopatrywaniem w sprzęt i środki obrony cywilnej, a także nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków ich przechowywania, konserwacji , eksploatacji oraz ewidencji ,
8) prowadzenie magazynu obrony cywilnej i gospodarki magazynowej,
9) prowadzenie ewidencji i nadzór nad przygotowaniem budowli ochronnych,
10) planowanie i nadzór nad realizacją zadań związanych z likwidacją skażeń lub innych zagrożeń środowiska,
11) opracowanie i aktualizowanie Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
12) wykonywanie zadań systemu wczesnego ostrzegania,
13) sporządzanie planu działania w zakresie akcji jodowej.

W zakresie spraw ochrony przeciwpożarowej

1) pomoc przy opracowywaniu planów ochrony przeciwpożarowej dla budynków będących w zarządzie gminy, czuwanie nad ich realizacją,
2) wnioskowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia obiektów w środki p.poż,
3) merytoryczny nadzór nad prawidłowością wydawania środków z budżetu gminy na cele pożarnicze,
4) zgłaszanie organom gminy potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek OSP,
5) ewidencja pojazdów pożarniczych , ubezpieczenie pojazdów,
6) koordynacja działań pomiędzy wszystkimi lokalnymi jednostkami OSP, państwową strażą pożarną i policją w czasie zagrożeń i akcji ratowniczych,
7) obsługa zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP.

w zakresie służby BHP:

1) ocena warunków pracy,
2) ocena ryzyka zawodowego,
3) przeprowadzanie wstępnych szkoleń bhp i ppoż,
4) opracowywanie dokumentacji z bhp i ppoż,
5) sporządzanie instrukcji, regulacji z zakresu związanych z przepisami prawa pracy , bhp i ppoż
6) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowaniu niezbędnej dokumentacji,
7) organizowanie szkoleń z zakresu bhp i ppoż. zatrudnionych pracowników,
8) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
9) zaopatrywanie pracowników w należne im środki wynikające z przepisów bhp.

w zakresie innych spraw:

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją imprez masowych i wydawaniem stosownych zezwoleń,
2) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,
3) organizowanie oczyszczania gminy z porzuconych niewypałów i materiałów wybuchowych,
4) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
5) kierownik biura przetwarzania dokumentów niejawnych, rejestrowanie i kontrola obiegu dokumentów niejawnych
6) opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących zakresu działania stanowiska pracy,Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych (GKZ),(Michał Kryś)


1)kierowanie Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych,
2)podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach z zakresu działania podległego Referatu,
3)planowanie, organizowanie, motywowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników Referatu,
4)przygotowanie projektów zakresów czynności dla podległych pracowników oraz ocena tych pracowników,
5)podejmowanie inicjatywy w zakresie rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych Gminy w sprawach należących do właściwości rzeczowej Referatu,
6)codzienne przyjmowanie stron w ramach skarg i wniosków,
7)uwierzytelnianie akt spraw będących w posiadaniu Referatu,
8)przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w zakresie prowadzonych spraw,
9)przygotowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców Gminy,
10)opisywanie oraz podpisywanie faktur i rachunków w zakresie zadań Referatu,
11)dokonywanie wstępnej oceny celowości wydatków,
12)przygotowywanie materiałów do projektu budżetu Gminy oraz innych materiałów związanych z budżetem,
13)czuwanie nad prawidłowym wykonaniem budżetu w zakresie odpowiednich dla Referatu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
14)klasyfikowanie zdarzeń w oparciu o klasyfikację wydatków strukturalnych,
15)realizowanie zadań zarządcy drogi określonych w ustawie o drogach publicznych w stosunku do dróg gminnych, w tym spraw związanych z budową, utrzymaniem, modernizacją i remontami dróg gminnych,
16)współdziałanie z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich,
17)prowadzenie spraw z zakresu stosunków wodnych związanych z pasem drogowym,
18)prowadzenie ewidencji dróg publicznych,
19)prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, placów i skwerów na terenie Gminy oraz obiektów komunalnych,
20)planowanie i organizowanie zaopatrzenia energetycznego Gminy,
21)prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem mieszkańcom Gminy dostaw wody, energii elektrycznej i gazu oraz oczyszczaniem ścieków,
22)sprawy związane z eksploatacją oraz rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
23)wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
24)realizowanie zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania czystości oraz prawidłowego stanu sanitarnego Gminy,
25)przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz nadzór nad zamówieniami publicznymi, w tym prowadzenie rejestru zamówień publicznych, z zakresu powierzonych spraw,
26)prowadzenie wyznaczonych zadań inwestycyjnych,
27)prowadzenie spraw związanych z komunikacją pasażerską, nadzorowanie obsługi linii pasażerskich, ustalanie rozkładów jazdy autobusów, współpraca z przewoźnikami,
28)umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów,
29)ustalenie lokalizacji i regulaminów targowisk,
30)zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części,
31)wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
32)prowadzenie spraw z zakresu Prawa wodnego,
33)nadzorowanie i bieżące utrzymanie placów zabaw,
34)utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy,
35)całość spraw związanych z ochroną zabytków,
36)opracowywanie procedur realizacji zadań operacyjnych, określających działania organu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
37)opracowywanie i realizacja procedur operacyjnych zarządzania kryzysowego na terenie Gminy,
38)współdziałanie w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego realizowanych przez Gminę,
39)uczestniczenie w procesie przygotowań obronnych państwa, w tym udział w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych,


Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi (GOK),(Urszula Stempniak)

Do zadań stanowiska ds. gospodarki odpadami należą w szczególności zadania:

1) Sprawy związane z opracowaniem regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
2) Sprawy związane z opracowaniem i nadzorowaniem uchwał dotyczących min:
a) metody ustalania opłaty oraz wysokości stawki,
b) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) wzoru deklaracji o wysokości opłat,
d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów,
e) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli,
f) wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych.
3) Sprawy związane z organizowaniem przetargu na odbieranie odpadów, prowadzenie dokumentacji przetargowej w tym zakresie.
4) Nadzór i kontrola firm wywozowych oraz kontrola ilości odpadów deklarowanych przez mieszkańców.
5) Naliczanie opłaty śmieciowej.
6) Prowadzenie aktualizacji osób zamieszkałych celem naliczenia właściwej opłaty.
7) Opracowywanie informacji przewidzianych do udostępnienia na stronie internetowej.
8) Zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz działania na rzecz utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9) Przygotowywanie sprawozdań i wymaganej ustawowo dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami
10) Współpraca z informatykiem w zakresie wyboru i wdrożenia oprogramowania ds. gospodarki odpadami.
11) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową w gminie , prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
12) Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, nasiennictwa i łowiectwa.
13) Zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych.
14) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony i kształtowania środowiska w tym:
a) prowadzenie postępowań dotyczących oddziaływania na środowisko,
b) prowadzenie rejestrów obiektów przyrody, okresowa lustracja pomników przyrody,
c) współpraca w tym zakresie z Wojewódzkim Konserwatorem przyrody, współpraca z Zespołem
Parków Krajobrazowych,
d) przygotowywanie planów, programów i prognoz dotyczących ochrony środowiska ,
e) kształtowanie polityki proekologicznej monitoring środowiska,
f) sporządzanie sprawozdań z tego zakresu.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC),(Anna Korzekwa-Wojtal)

Do zadań kierownika USC należą sprawy:

1) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
3) sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4) wydawanie decyzji o sprostowaniu, ustaleniu treści, odtworzeniu i uzupełnieniu aktu stanu cywilnego,
5) prowadzenie całości spraw związanych z jubileuszami par małżeńskich,
6) przechowywania i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
7) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
8) stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
9) realizacja obowiązku statystycznego w przedmiocie powierzonych zadań,
10) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
11) prowadzenie elektronicznego rejestru stanu cywilnego,
12) prowadzenie spraw związanych z testamentami.
13) przygotowywanie i przekazywanie ksiąg akt stanu cywilnego oraz akt zbiorowych do Archiwum Państwowego.


Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC),(Sylwia Karmańska)


1) kierowanie Referatem Spraw Obywatelskich, (SO)
2) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach z zakresu działania podległego Referatu,
3) planowanie, organizowanie, motywowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników Referatu,
4) przygotowanie projektów zakresów czynności dla podległych pracowników oraz ocena tych pracowników,
5) podejmowanie inicjatywy w zakresie rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych Gminy w sprawach należących do właściwości rzeczowej Referatu,
6) codzienne przyjmowanie stron w ramach skarg i wniosków,
7) uwierzytelnianie akt spraw będących w posiadaniu Referatu,
8) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w zakresie prowadzonych spraw,
9) przygotowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców Gminy,
10) opisywanie oraz podpisywanie faktur i rachunków w zakresie zadań Referatu,
11) dokonywanie wstępnej oceny celowości wydatków,
12) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu Gminy oraz innych materiałów związanych z budżetem,
13) czuwanie nad prawidłowym wykonaniem budżetu w zakresie odpowiednich dla Referatu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
14) klasyfikowanie zdarzeń w oparciu o klasyfikację wydatków strukturalnych,
15) rejestracja stanu cywilnego z zakresu urodzeń, małżeństw, zgonów w rejestrze stanu cywilnego w systemie elektronicznym,
16) wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego,
17) przyjęcie pisemnego zapewniania, że osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa,
18) uzupełnienie, sprostowanie aktu stanu cywilnego,
19) transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
20) odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
21) wydanie decyzji o zmianie imienia, nazwiska,
22) przyjmowanie oświadczenia o:
23) wstąpieniu w związek małżeński,
24) powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
25) zmianie nazwiska dziecka przy sporządzeniu aktu urodzenia,
26) zmianie imienia dziecka w terminie 6 m-cy od dnia sporządzenia aktu urodzenia,
27) uznaniu ojcostwa,
28) wydawanie zaświadczenia o:
29) braku okoliczności wyłączającej zawarcie małżeństwa,
30) stanie cywilnym,
31) stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
32) zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego,
33) uznaniu ojcostwa,
34) udzielenie zgody na ślub poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
35) udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
36) rejestracja danych w rejestrze PESEL z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
37) przyjmowanie zgłoszeń i składanie wniosków do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
38) reprezentowanie jako kurator osób nieobecnych w toczących się postępowaniach administracyjnych w zakresie ewidencji ludności,
39) wykonywanie innych zadań ustawowo zastrzeżonych dla Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy.
40) opracowywanie procedur realizacji zadań operacyjnych, określających działania organu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
41) opracowywanie i realizacja procedur operacyjnych zarządzania kryzysowego na terenie Gminy,
42) współdziałanie w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego realizowanych przez Gminę,
43) uczestniczenie w procesie przygotowań obronnych państwa, w tym udział w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych,Kasjer (KA),(Irena Kozak)

Do zadań kasjera należą sprawy dotyczące w szczególności:

1) przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych,
2) przyjmowanie opłat skarbowych, administracyjnych i wpłat pozostałych dochodów budżetowych,
3) dokonywanie wypłat gotówki na podstawie dowodów źródłowych, zatwierdzanych przez osoby upoważnione/zgodnie z bankowym wzorem podpisów / do dysponowania rachunkami bankowymi Urzędu Gminy,
4) przyjmowanie gwarancji i polis ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy, rękojmi i gwarancji,
5) dokonywania zwrotów gwarancji i polis na podstawie polecenia zwrotu, wystawionego przez pracowników księgowości i zatwierdzonego przez osoby upoważnione/ zgodnie z bankowym wzorem podpisów/ do dysponowania rachunkiem bankowym Urzędu Gminy,
6) odprowadzanie wpływów do banku i pobieranie gotówki z kasy banku, na podstawie czeków gotówkowych na zabezpieczenie wypłat z kasy,
7) chronologicznie, rzetelne i terminowe sporządzanie raportów kasowych, zgodnie z tytułami wypłat i wpłat,
8) ścisłe przestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki kasowej i instrukcji w sprawach prowadzenia gospodarki kasowej.


Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnej (POIN), (Angelika Siek)

Do zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych należy w szczególności /POIN/:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych w których są przetwarzane informacje niejawne,
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa ( co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
5) opracowanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Wójta Gminy planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie gminy,
6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Urzędzie gminy albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenie bezpieczeństwa lub cofnięto,
9) przekazywanie do ABW danych do ewidencji o których mowa w ustawie art.73 ust.1,2 osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób którym odmówiono wydania poświadczenia lub wobec których podjęto decyzje o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa ,
10) bezpośredni nadzór na obiegiem materiałów,
11) udostępnianie materiałów osobom do tego uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania,
12) egzekwowanie zwrotu materiałów,
13) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów w Urzędzie Gminy.

Stanowisko ds. Oświaty (OŚ),(Angelika Siek)

1) monitorowanie i wymiana informacji w sprawach realizacji obowiązku nauki,
2) prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci do szkół publicznych w gminie i do szkół specjalnych z wyłączeniem procedur przetargowych,
3) przygotowanie wniosków dotyczących dotacji podręcznikowej oraz innych dotacji dla placówek oświatowych w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
4) rozliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
5) nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych związanych z organizacją konkursów szkolnych,
6) sporządzanie i wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,


Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej (KGOP),(Bronisław Tukaj)

Do zadań Komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej należą sprawy:

I. Zadania wynikające z zadań zarządu oddziału gminnego wobec Związku OSP RP i ochotniczych straży pożarnych, w tym:

1) przedstawianie zarządowi oddziału gminnego Związku OSP informacji i ocen dotyczących przygotowania i udziału OSP w działaniach ratowniczych,
2) aktywny udział w walnych zebraniach OSP, przedstawianie na tych zebraniach ocen dotyczących działań ratowniczych,
3) współdziałanie w organizacji gminnych zawodów pożarniczych OSP i MDP,
4) podejmowanie działań na rzecz powołania w OSP jednostek operacyjno-technicznych (JOT),
5) udzielanie pomocy naczelnikom OSP w zakresie szkolenia ratowników OSP oraz organizowanie ćwiczeń i pokazów,
6) współpraca z naczelnikami OSP w zakresie doskonalenia ratowniczego,
7) nadzór nad przestrzeganiem w OSP i podczas działań ratowniczych przepisów BHP, przedstawianie zarządowi oddziału gminnego Związku ocen i wniosków w tym zakresie,
8) współdziałanie w organizowaniu i wyszkoleniu MDP,
9) oddziaływanie na OSP w zakresie przestrzegania regulaminów, w tym zasad musztry i występowania pododdziałów w szyku zwartym,
10) nadzór nad opracowywaniem, aktualizacją i przekazywaniem „Raportów OSP”.

II. Zadania wynikające ze współdziałania z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, w tym:


1) konsultowanie rozwiązań funkcjonalno – użytkowych i technicznych, budowanych, modernizowanych oraz remontowanych obiektów OSP,
2) zgłaszanie potrzeb w zakresie szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz uzgadnianie formy i terminów realizacji tych szkoleń,
3) współdziałanie w zakresie planowania oraz przeprowadzania wspólnych inspekcji gotowości bojowej, przeglądów technicznych, zawodów, ćwiczeń,
4) udział w procesie włączania OSP do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego,
5) współpraca przy organizowaniu obozów wypoczynkowo- szkoleniowych dla MDP,
6) przygotowanie i aktualizacja danych dotyczących sił i środków JOT OSP z terenu gminy na potrzeby powiatowego planu ratowniczego.

III. Zadania wynikające ze współdziałania (z upoważnienia zarządu oddziału gminnego Związku OSP RP) z właściwymi organami gminy w zakresie:

1) współpracy z gminnym zespołem reagowania w rozpoznawaniu zagrożeń występujących na terenie gminy i uczestniczenie w opracowywaniu niezbędnych dokumentów dotyczących działań oraz prac tego zespołu,
2) określania potencjału ratowniczego JOT OSP z terenu gminy, przewidzianego do ewentualnych działań ratowniczych,
3) ustalania potrzeb techniczno-sprzętowych dla poszczególnych OSP i proponowanie sposobu ich zaspokajania,
4) tworzenia systemu łączności i alarmowania dla potrzeb działań ratowniczych, informowania ludności oraz funkcjonowania gminnego centrum reagowania,
5) nadzoru nad zapewnieniem i utrzymaniem gotowości bojowej JOT OSP,
6) organizowania przeglądów ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy,
7) przeprowadzania badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków OSP od następstw wypadków podczas wykonywania zadań statutowych i dopilnowania wypłacania świadczeń odszkodowawczych,
8) uczestniczenia w przeglądach strażnic i wyposażenia ratowniczego OSP,
9) ewidencjonowanie mienia gminy będącego w użytkowaniu OSP oraz przeprowadzenia jego inwentaryzacji,
10) określania potrzeb finansowych OSP z terenu gminy i zgłaszania ich do projektu budżetu gminy.

IV. Uprawnienia Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej:

1) wnioskowanie do naczelników ochotniczych straży pożarnych o usunięcie niedociągnięć obniżających gotowość bojową jednostek operacyjno-technicznych OSP,
2) nadzorowanie realizacji rocznych planów szkoleń JOT OSP, w tym organizacji ćwiczeń, zawodów i pokazów,
3) udział w przeglądach operacyjno-technicznych JOT OSP,
4) przedstawianie propozycji w zakresie nadawania naczelnikom ochotniczych straży pożarnych odznaczeń państwowych, odznak korporacyjnych i innych form wyróżnień,
5) współpraca z instytucjami na terenie gminy w zakresie działalności operacyjno - technicznej OSP.”

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2010 17:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aniela Hypa
Ilość wyświetleń: 12760
07 maja 2018 13:09 Piotr Nowakowski - Zmiana danych jednostki.
26 lutego 2018 15:09 Piotr Nowakowski - Zmiana danych jednostki.
11 grudnia 2017 11:05 Piotr Nowakowski - Zmiana danych jednostki.