Prawo miejscowe

Zbiór aktów prawa miejscowego 2012

Treść uchwały

Data ogłoszenia

Numer Dziennika

Urzędowego /Pozycja

 

Uchwała Nr 169/XVIII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień  w podatku od nieruchomości

 

11 stycznia 2012 r.

79/2012

Uchwała Nr 176/XIX/2012 Rady Gminy w Koszęcinie  z dnia 11 stycznia 2012 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr 169/XVIII/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

26 stycznia 2012 r.

528/2012

Uchwała Nr 192/XX/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 8 lutego 2012 r.

W sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej

opłaty adiacenckiej

7 marca 2012 r.

1092/2012

Uchwała Nr 197/XXI/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 337/XXXVI/2009 Rady Gminy  w Koszęcinie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia  Regulaminu określającego  wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania  nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia

10 maja 2012 r.

1900/2012

Uchwała Nr 200/XXI/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania  członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszęcinie oraz szczegółowych warunków  jego funkcjonowania

 

10 maja 2012 r.

2493/2012

Uchwała Nr 201/XXI/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Pika

18 maja 2012 r.

2105/2012

Uchwała Nr 220/XXII/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr 169/VIII/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

19 czerwca 2012 r.

2493/2012

Uchwała Nr 225/XXII/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie i restauracyjne lub roboty budowlane  przy zabytku  wpisanym do rejestru, sposobu jej  rozliczania  oraz sposobu kontroli  wykonywania zleconego zadania,

19 czerwca 2012 r.

2494/2012

Uchwała Nr 234/XXIII/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Koszęcinie Nr 156/XVI/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej

oraz ustalenia  wynagrodzenia za inkaso

 

 17 lipca 2012 r.

2832/2012

Uchwała Nr 242/XXIII/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Koszęcin

 

 

20 lipca 2012 r.

2927/2012

Uchwała Nr 249/XXIV/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia  tygodniowego ,obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach Gminy Koszęcin

17 sierpnia 2012 r.

3477/2012

 Uchwała Nr 256/XXIV/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze w Strzebiniu

10 września 2012 r.

3641/2012

 Uchwała Nr 261/XXV/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

7 listopada 2012 r.

4474/2012

 Uchwała Nr 267/XXVI/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 24 pażdziernika 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.

9 listopada 2012 r.

4585/2012

 Uchwała Nr 268/XXVI/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XVI/2011 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów druków w wymiarach podatkowych.

9 listopada  2012 r.

4586/2012

 Uchwała Nr 269/XXVI/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Koszęcin na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

4 grudnia 2012 r.

5235/2012

 Uchwała Nr 272/XXVI/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koszęcin

4 grudnia 2012 r.

5237/2012

 Uchwała Nr 276/XXVII/2012 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Koszęcin na rok 2013

23 listopada 2012 r.

4993/2012

Uchwała Nr 279/XXVIII/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

14 grudnia 2012 r.

5851/2012

Uchwała Nr 281/XXVIII/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej w 2013 r.

14 grudnia 2012 r.

5852/2012

Uchwała Nr 280/XXVIII/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

16 stycznia 2013 r.

528/2013

Uchwała nr 297/XXIX/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 279/XXVIII/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.

2 stycznia 2013 r.

3/2013

Uchwała Nr 288/XXIX/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu  gminy na 2013 r.

17 stycznia 2013 r.

567/2013

Uchwała Nr 291/XXIX/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

31 stycznia 2013 r.

1048/2013

Uchwała Nr 298/XXIX/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajecie pasa drogowego na terenie Gminy Koszęcin na drogach gminnych, dla których Gmina Koszęcin jest zarządcą 

7 lutego 2013 r. 1333/2013
 Uchwała Nr 290/XXIX/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie  uchwalenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin 11 lutego 2013 r. 1484/2013
 Uchwała Nr 292/XXIX/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 lutego 2013 r. 1485/2013
Uchwała Nr 293/XXIX/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów 11 lutego 2013 r. 1486/2013

Uchwała Nr 294/XXIX/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 grudnia  2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi,

 

11 lutego 2013 r. 1487/2013
Uchwała Nr 295/XXIX/2012 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koszęcin na lata 2013 -2017

 

22 lutego 2013 r. 1732/2013

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2012 17:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aniela Hypa
Ilość wyświetleń: 2165
05 maja 2013 16:52 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu.
05 maja 2013 16:45 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu.
17 kwietnia 2013 12:47 Aniela Hypa - Zmiana danych dokumentu.